Integritetspolicy

Uppdaterad 26 mars 2019

 

Innehåll

Inledning

Insamling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter till samarbetspartners

Cookies och likande tekniker

Sekretess och säkerhet

Dina rättigheter

Hur använder du dina rättigheter?

Ändringar i integritetspolicyn

 

Inledning

Vi är uppskattar att du besöker vår webbplats. Det är viktigt för oss att förtydliga hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Hur det går till kan du läsa om i vår integritetspolicy.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

KKM.se drivs och ägs av Kunskapskraft & Media Sweden AB, org. nummer 556718-7108 och är ansvariga för dina personuppgifter. Vi äger och ansvarar för innehållet på webbplatsen KKM.se

Vårt åtagande

Vi tar dina rättigheter och säkerhet av dina personuppgifter på största allvar. Därför vidtar vi alla åtgärder vi kan för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi följer lagstiftningar gällande personuppgiftshantering och tillämpar branschens etiska regler.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring integritetspolicyn, vill få information om dina personuppgifter, vill ta bort eller ändra dina personuppgifter eller om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så kontakta oss på e-post info@kkm.se eller telefon 08-410 214 60 (kontorstid).

Insamling av personuppgifter

Vi värnar om att skydda din personliga integritet och samlar in personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagar och regler. Det är viktigt för oss att du känner till varför och när vi samlar in information så vi kan erbjuda dig en bra tjänst med relevanta verktyg och information för ditt arbete inom skolan.

Behandling av personuppgifter

Följande avsnitt förklarar varför, hur och hur länge vi använder dina personuppgifter. Dina kontaktuppgifter raderas 2 år efter din senaste nedladdning/beställning.

Insamling av webbstatistik

Vi samlar in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämpel när du besöker vår webbplats. Dessa loggar omvandlas direkt till statistik som inte innehåller några personuppgifter och som vi använder för att analysera populariteten av olika delar av webbplatsen. Den lagliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen att analysera användning av vår webbplats och förbättra vår webbplats.

Personuppgifter till samarbetspartners

Behandling av uppgifter via tredjeparts leverantörer

Vi delar vissa personuppgifter till våra utvalda tredjeparts leverantörer för att kunna tillhandahålla vår tjänst på ett användarvänligt sätt. Vi vidtar alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå mellan oss och våra leverantörer.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att behandlas i land utanför EU/EES av utvald leverantör eller underleverantör till oss eller våra uppdragsgivare. Vi skyddar alltid dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning och vi kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss på info@kkm.se.  

Cookies och liknande tekniker

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.   

Vi använder cookies av tekniska skäl, för att underlätta användningen av våra tjänster och för att ge dig som användare relevant information när du besöker vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för insamling av statistik.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

För mer information om hur vi använder cookies och liknande tekniker, se vår policy om Cookies.

Sekretess och säkerhet

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att det ligger i vårt och ditt intresse att upprätthålla tjänstens säkerhet och skydda dina personliga uppgifter. För att kunna garantera säkerhet och sekretess använder vi oss av avancerade krypteringsmetoder och brandväggar för att skydda dina uppgifter. Under vår hantering av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.

Om vi skulle bli utsatta för ett intrång eller på annat sätt inte ha kontroll över de personuppgifter vi behandlar så hanteras detta enligt förbestämda processer som är framtagna enligt Datainspektionens riktlinjer.

Webbloggarna som samlas in i samband med detta innehåller nätidentifierare och tidsstämplar och lagras i 7 dagar.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång   

Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse  

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.  

Rätt att bli raderad   

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet  

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.   

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.  

Rätt till begränsning  

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.  

Rätt att återkalla samtycke  

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att skicka ett meddelande till info@kkm.se eller genom att använda dig av en av de ovan beskrivna metoderna.

Rätt att lämna klagomål  

Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.  

Hur använder du dina rättigheter?  

Om du vill använda någon av rättigheterna kan du skicka ett meddelande till info@kkm.se eller genom att använda dig av en av de ovan beskrivna metoderna. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet så kan du kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Ibland behöver vi uppdatera vår integritetspolicy, användarvillkor eller avtal med våra uppdragsgivare, leverantörer eller partners. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddelande dig via e-post och vår webbsida eller vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.

I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna.

Våra kunder